Εκτύπωση  Αποστολή < Η τεχνολογία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος >             
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κυκλοφορεί
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αρχείο περιοδικών
 
 
 Αρχική Σελίδα
 Επικαιρότητα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 Ανακύκλωση
 Διαχείριση Αποβλήτων
 Οικολογική Δόμηση
 Αποκατάσταση Περιβάλλοντος
 Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Εναλλακτικές Τεχνολογίες
 Θέσεις
 Ατζέντα
 Ταυτότητα
 Χρήσιμα links
 Επικοινωνία
   
 
Γίνε συνδρομητής!
 

στο διαδίκτυο
στο site
 
 
 
Προτάσεις ΣΠΕΦ για το άρθρο 72
 Eπιστολή προς το ΥΠΕΝ έστειλε ο ΣΠΕΦ, σε συνέχεια της κατάθεσης στην Βουλή ν/σ με τροποποιήσεις μεταξύ άλλων κρίσιμων διατάξεων του ν. 4414/2016. «Επιγραμματικά ο Σύνδεσμος μας εισηγείται ο περιορισμός των υπαίτιων κατατμήσεων Φ/Β έργων και εν γένει ΑΠΕ να άπτεται της συνολικής κατά κεφαλήν αιτούμενης νέας ισχύος και όχι τυφλά του αριθμού των αιτούμενων νέων μονάδων» αναφέρει ο ΣΠΕΦ. Αναλυτικά η επιστολή:
Αξιότιμε κε Υπουργέ, κε Γενικέ
Σε συνέχεια της κατάθεσης του εν θέματι ν/σ από το Υπουργείο σας στην Βουλή, παρακαλούμε βρείτε παρακάτω τις απόψεις και προτάσεις μας επί του άρθρου 72. Αναλυτικότερα ανά παράγραφο του ν/σ:
Παρ. 3: Επί της αρχής συμφωνούμε με την συμπερίληψη των φωτοβολταϊκών στον πίνακα 1, της περίπτ. β’, της παρ. 1, του άρθρου 4, του ν. 4414/2016 διότι με τον τρόπο αυτό προστατεύονται τα εκτός διαγωνισμών νέα Φ/Β από αιφνίδιες αλλαγές των καθεστώτων αποζημίωσης χωρίς ικανό μεταβατικό διάστημα εφαρμογής. Αίρεται έτσι μια σημαντική αδικία σε βάρος τους ήτοι ως προς τις υπόλοιπες ΑΠΕ που απολάμβαναν 2ετές μεταβατικό διάστημα, ενώ τώρα σύμφωνα με την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου του ν/σ, όλες οι εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών νέες κάθε φορά ΑΠΕ θα απολαμβάνουν μεταβατικό διάστημα ενός περίπου έτους. Άλλωστε η ανάγκη για τυχόν αναπροσαρμογή του καθεστώτος αποζημίωσης για τα νέα κάθε φορά εκτός διαγωνισμών έργα ΑΠΕ υπαγορεύεται από την μείωση του κόστους του εξοπλισμού που αγοράζει τελικά πριν την εγκατάσταση ο επενδυτής και όχι από τον χρόνο αδειοδότησης. Συνεπώς ουδόλως δικαιολογείτο η διακριτή αυτή μεταχείριση μονομερώς σε βάρος των φωτοβολταϊκών.

Σε ότι αφορά το ύψος της προσφερόμενης αποζημίωσης για τους νέους Φ/Β σταθμούς εκτός διαγωνισμών με σύνδεση από 1/1/20 και εγκατεστημένη ισχύ έως 500 kW, ήτοι προσαύξηση κατά 5% επί της μεσοσταθμικής ΤΑ που προέκυψε κατά τις ανταγωνιστικές διαδικασίες του προηγούμενου έτους, δυστυχώς δεν είμαστε επί του παρόντος σε θέση να αποτιμήσουμε τον εύλογο ή μη ποσοτικά χαρακτήρα της. Τούτο επειδή αφενός κατά τον διαγωνισμό του Δεκ ’18 η Κατηγορία ΙΙ ακυρώθηκε οπότε και δεν δυνάμεθα να γνωρίζουμε ποια θα ήταν η τιμή της αν δεν υπήρχαν τα φαινόμενα που οδήγησαν στην ακύρωση της και αφετέρου επειδή η προαλειφόμενη ενοποίηση των Κατηγοριών Ι και ΙΙ σε μια χαώδη ενιαία αναμένεται να επιφέρει σοβαρή επίταση του ανταγωνισμού, άρα και πτώση των ΤΑ δυστυχώς όχι πάντοτε ορθολογική.

Παρ. 5: Υπό το πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην αρχή του 2019, θεωρούμε απολύτως εύλογη την πρόβλεψη του ν/σ για διατήρηση του κανόνα 1.2 ή 1.1 x μΟΤΣν-1 για τα εκτός διαγωνισμών νέα Φ/Β έργα κάτω ή άνω των 100 kW και μέχρι 500 kW αντίστοιχα, για όσους τέτοιους σταθμούς διασυνδεθούν μέχρι τις 31/12/19.

Παρ. 7: Επί της αρχής είμαστε υπέρ του περιορισμού του φαινομένου των υπαίτιων κατατμήσεων, ωστόσο θεωρούμε την ρύθμιση υπερβολική και πως θα επιφέρει ασύμμετρα αποτελέσματα στους μικρομεσαίους επενδυτές που ως φυσικά πρόσωπα και μετέχοντας σε εταιρείες εξαντλείται με την ρύθμιση άναρχα εν τέλει το περιθώριο τους στο να αναπτύξουν εκτός διαγωνισμών Φ/Β έργα στο μέγιστο της προβλεπόμενης ισχύος.

Για να γίνουμε πιο σαφείς, το πνεύμα του ν/σ επιτρέπει θεωρητικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο να αναπτύξει εκτός διαγωνισμών εν τέλει μέχρι δύο Φ/Β έργα των 500 kW έκαστο, ήτοι 1 MW συνολικά σε Φ/Β ισχύ κατά κεφαλήν. Πολλοί ωστόσο επενδυτές, που εύλογα μέχρι σήμερα δεν γνώριζαν ούτε μπορούσαν να προβλέψουν την εισαγόμενη τώρα νέα ρύθμιση, έχουν εξαντλήσει (με αιτήσεις για Όρους Σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ κατατεθειμένες πριν τις 28/2/19) ήδη την συμμετοχή τους μέσω εταιρειών σε δύο εκτός διαγωνισμών Φ/Β έργα, όχι όμως για το μέγιστο της ισχύος του 1 MW συνολικά που δυνητικά θα μπορούσαν κατά κεφαλήν. Έτσι παρότι κινήθηκαν γρήγορα στο να αναπτύξουν νέα Φ/Β έργα υπό τον ν. 4414 και να στηρίξουν τους εθνικούς στόχους ΑΠΕ έστω και εκτός διαγωνισμών, αφού εκεί ο υπερβολικός κανόνας υπερπλήρωσης του 75% δεν τους επέτρεψε να προκριθούν, θα βρεθούν τώρα αδίκως σε μειονεκτική θέση ως προς όσους μόλις τώρα ξεκινούν να προγραμματίσουν επενδύσεις και που εύλογα, αφού γνωρίζουν πλέον τον περιορισμό, θα κινηθούν προς την κατεύθυνση ανάπτυξης του μεγίστου της Φ/Β ισχύος που μπορούν εκτός διαγωνισμών ήτοι 2 x 500 kW = 1 MW κατά κεφαλήν. Επειδή μάλιστα όπως γνωρίζετε οι περισσότερες εταιρείες ανάπτυξης μικρομεσαίων Φ/Β έργων απαρτίζονται από 2-3 εταίρους, οι άνθρωποι αυτοί εν τέλει ως φυσικά πρόσωπα θα βρεθούν να έχουν εξαντλήσει τα όρια της ρύθμισης για μόλις 100-200 kW κατά κεφαλήν Φ/Β, αντί του 1 MW που θα είχαν την δυνατότητα και που θα πράξουν τώρα οι νεότεροι.

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε ο περιορισμός για ανάπτυξη εκτός διαγωνισμών Φ/Β έργων να μην είναι «τυφλά» αριθμητικός ως προς τις εγκαταστάσεις αλλά αναγόμενος σε αναλογούσα Φ/Β ισχύ εν τέλει ανά φυσικό πρόσωπο έως 1 MW. Επειδή μάλιστα όπως προβλέπεται στο ν/σ ο έλεγχος πληρότητας του κριτηρίου πέραν της υπεύθυνης δήλωσης του επενδυτή θα διεξάγεται από τον ΔΑΠΕΕΠ ή τον ΔΕΔΔΗΕ ως διαχειριστή για τα ΜΔΝ κατά περίπτωση, δεν βλέπουμε καμία δυσκολία να μπορούν να ελέγξουν την αναλογούσα εν τέλει κατά κεφαλήν εγκατεστημένη Φ/Β ισχύ ότι είναι <1MW, αφού διαθέτουν ούτως ή άλλως όλα τα στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί μια ουσιαστική αδικία σε βάρος μερίδας επενδυτών και ταυτόχρονα με ορθολογικό και σύμμετρο τρόπο θα παρέχονται επί της αρχής ίσες ευκαιρίες στους μικρομεσαίους.

Τούτο έχει μεγάλη σημασία και για τον επιπλέον λόγο πως στους διαγωνισμούς ΡΑΕ σε συνέχεια και της προαλειφόμενης ενοποίησης των Κατηγοριών Ι και ΙΙ στα Φ/Β σε μια χαώδη ενιαία που θα υπάγονται όλα τα έργα με εγκατεστημένη ισχύ έως 20 MW, δεν αναμένεται καμία δυνατότητα πρόκρισης για Φ/Β έργα μικρομεσαίων της τάξης <500 kW έναντι έργων λ.χ των 5, 10 έως και 20 MW που θα κληθούν να ανταγωνιστούν απευθείας και που απολαμβάνουν άλλες οικονομίες κλίμακας, κόστη εξοπλισμού και οι φορείς τους εξαιρετικά χαμηλότερα κόστη χρηματοδότησης.

Η ίδια λογική μπορεί να εφαρμοστεί και στις άλλες τεχνολογίες για τα εκτός διαγωνισμών έργα, που ωστόσο οι τεχνολογίες αυτές εν γένει υπόκεινται σε διαγωνισμούς ΡΑΕ. Οπότε το επίμαχο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 προτείνουνε να αναδιατυπωθεί ως εξής:

«3 α. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 4, εν τέλει κάθε φυσικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα μέσω και των νομικών προσώπων που συμμετέχει ως μέτοχος ή εταίρος με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής απαγορεύεται να ενέχεται σε συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για αναλογούσα εν τέλει στο φυσικό αυτό πρόσωπο εγκατεστημένη ισχύ συνολικά άνω του διπλάσιου της εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών επιτρεπόμενη ισχύ ανά τεχνολογία, εφόσον οι τεχνολογίες αυτές ενισχύονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών».

Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος του ΣΠΕΦ κ. Στέλιος Λουμάκης και ο Γεν. Γραμματέας κ. Λουκάς Λαλιώτης.
 
 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Ήλιος
ΕΒΗΕ: Συνάντηση με Γ.Γ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
Πράσινα κτίρια στην Πελοπόννησο
Επιστολή ΣΠΕΦ για Ενεργειακές Κοινότητες
METKA EGN: Έργο ΑΠΕ στην Αυστραλία
UTECO ABEE: Επέκταση συνεργασίας με την ισπανική POWER ELECTRONICS S.L.
Ο ΣΠΕΦ χορηγός στον «Προμηθέα» του ΕΜΠ
Αγώνας ηλιακών αυτοκινήτων
Διαβούλευση για ΜΜΑΕΙ
Νέο ΔΣ στον ΣΕΦ
Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΕΦ
© ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  | Όροι χρήσης  | Πληροφορίες  | Facebook