Μελέτη ελληνική… για την διαχείριση συσσωρευτών της Ιορδανίας

Την Τεχνικό-Οικονομική Μελέτη Διαχείρισης Συσσωρευτών Μολύβδου Οξέως για την Κυβέρνηση της Ιορδανίας, ανέλαβε ελληνική εταιρεία, μετά την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) που δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες.

Τη μελέτη ανέλαβε ως Τεχνικός Σύμβουλος της EBRD και της Κυβέρνησης της Ιορδανίας το Ελληνικό Γραφείο Συμβούλων -Μελετητών ΕΠΤΑ Α.Ε. με 20ετή διεθνή εμπειρία σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα (LIFE, HORIZON, ENPI κοκ) σε συνεργασία με το τοπικό γραφείο συμβούλων της Ιορδανίας, Mostaqbal.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα το οποίο θα χρηματοδοτείται από τους παραγωγούς και τους ανακυκλωτές μπαταριών, ως μέρος των εσόδων των τελευταίων από την πώληση του ανακτημένου μόλυβδου.

Το σύστημα, το οποίο θα ανατεθεί μέσω διαγωνισμού Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα θα αναλάβει τη χρηματοδότηση, κατασκευή και λειτουργία για 15 έτη των επενδύσεων για τη συλλογή, αποθήκευση, μεταφόρτωση και μεταφορά των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, των προπαρασκευαστικών ενεργειών που θα αφορούν στην εκπαίδευση και στην ευαισθητοποίηση, της δημιουργίας ψηφιακών εργαλείων παρακολούθησης και διαδικασιών ελέγχου.

Η καθαρά παρούσα αξία του συστήματος εκτιμήθηκε σε 33 εκ ευρώ. ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε πλήρη χρηματοοικονομική ανάλυση μέσω εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών μοντέλων που αναπτύχθηκαν.

Τα επόμενα βήματα θα ακολουθήσουν εντός του 2018, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Κυβέρνησης της Ιορδανίας, και θα αφορούν στη διενέργεια και ολοκλήρωση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ ώστε να ξεκινήσει σταδιακά η εγκατάσταση του νέου συστήματος διαχείρισης συσσωρευτών το 2019.

Σκοπός της μελέτης είναι να καθορίσει το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης των Συσσωρευτών Μολύβδου Οξέως βασιζόμενο στη διεθνώς αναγνωρισμένη αρχή ο «Ρυπαίνων Πληρώνει» και την «Ευθύνη του Παραγωγού» ώστε να χρηματοδοτηθεί και να λειτουργήσει ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα διαχείρισης.