Μελέτη σκοπιμότητας για ΧΥΤΑ-ΧΥΤΕΑ

Ολοκληρώθηκε η μελέτη σκοπιμότητας για την δημιουργία ΧΥΤΑ-ΧΥΤΕΑ για τη βιομηχανία στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Η μελέτη ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για να διερευνηθούν λύσεις για τον τρόπο διαχείρισης των Βιομηχανικών Αποβλήτων, επικίνδυνων και μη.

Η διαχείριση αυτού του είδους των αποβλήτων θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης αλλά και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνολικά.

Ταυτόχρονα, αποτελεί και σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας, καθώς η έλλειψη κατάλληλων περιβαλλοντικών υποδομών με εύλογο κόστος διαχείρισης εντός της Κεντρικής Μακεδονίας οδηγεί τις βιομηχανίες σε λύσεις που είτε είναι οικονομικά ασύμφορες είτε μη αποδεκτές περιβαλλοντικά.

Το πρόβλημα και η ευκαιρία δρομολόγησης της επίλυσης του, αποτέλεσαν αντικείμενο της Μελέτης «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη διερεύνηση σκοπιμότητας δημιουργίας ΧΥΤΑ και ΧΥΤΕΑ βιομηχανίας στη ΜΕΘ» που ανέθεσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην ΕΠΤΑ Σύμβουλοι – Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων με στόχο:

-Την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την παραγωγή και διαχείριση των παραγόμενων βιομηχανικών στερεών αποβλήτων επικίνδυνων και μη στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

-Τον προσδιορισμό των ποσοτικών και ποιοτικών (φυσικοχημικών) χαρακτηριστικών των βιομηχανικών αποβλήτων.

-Την εκτίμηση των κριτηρίων επιλογής θέσης για τη δημιουργία ΧΥΤΑ και ΧΥΤΕΑ βιομηχανίας.

-Τον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας, της διάρκειας ζωής, των έργων αποκατάστασης και του κόστους κατασκευής και λειτουργίας ΧΥΤΑ και ΧΥΤΕΑ βιομηχανίας.

-Την αποτίμηση των άνω δράσεων για την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας ή μη της δημιουργίας ΧΥΤΑ ή/και ΧΥΤΕΑ βιομηχανίας στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Με βάση τα παραπάνω οι Βιομηχανίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουν πλέον ένα αναλυτικό οδηγό / πλαίσιο για την δρομολόγηση της επίλυσης του θέματος με πρωτοβουλία βάσει της αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει των βιομηχανιών και θεσμική υποστήριξη της πολιτείας.