Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τα πλαστικά μιας χρήσης και τα αλιευτικά εργαλεία

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ολοκλήρωσε το σχέδιο νόμου με τίτλο  «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον» το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Στόχος της εν λόγω Οδηγίας και κατ’ επέκταση του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλαστικά μίας χρήσης και τα αλιευτικά εργαλεία.

Στο σχέδιο νόμου εκτός από την απαγόρευση ορισμένων πλαστικών μίας χρήσης, θεσπίζονται κίνητρα για την μείωση της κατανάλωσης, προωθείται η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η χρήση ανακυκλωμένων υλών και προτείνονται μέτρα για την ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση του καταναλωτή. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού για νέες ομάδες πλαστικών προϊόντων  για την κάλυψη του κόστους συλλογής, διαχείρισης και καθαρισμού.

H EΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων, παρέχει τεχνική υποστήριξη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από την αρχή της διαδικασίας προετοιμασίας του νομοσχεδίου και ειδικότερα στα εξής:

  • Εκτεταμένη προδιαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω τηλεδιασκέψεων και ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου όπου συμμετείχαν  44  φορείς από 10 διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας και υποβλήθηκαν  395 προτάσεις.
  • Ενεργή εκπροσώπηση σε εθνικό επίπεδο στις τεχνικές συναντήσεις που υλοποιήθηκαν από τις αρμόδιες Τεχνικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της έκδοσης κατευθυντήριων οδηγιών και εκτελεστικών πράξεων της Οδηγίας.
  • Προετοιμασία του σχεδίου νόμου και των υποστηρικτικών εγγράφων που απαιτούνται προς υποβολή για δημόσια διαβούλευση και στην συνέχεια προς κατάθεση στη Βουλή.
  • Κατάρτιση ειδικού Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων του νόμου καθώς και πρόταση για χρηματοδοτική ενίσχυση των επιχειρήσεων με σκοπό την ομαλή μετάβασή τους στις νέες απαιτήσεις.

Ελέγξτε επίσης

«Ρύπανση από πλαστικά»: Ενημέρωση για 1000 και πλέον εκπαιδευτικούς

Επιμορφωτική εκδήλωση διοργανώθηκε από 20 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 19 Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών …

Τα Περιοδικά μας