Δασικοί συνεταιρισμοί: Το νέο σ/ν του ΥΠΕΚΑ

Οι προθέσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να προσεγγίσει τους δασικούς συνεταιρισμούς ως ξεχωριστή οντότητα και να τους δώσει τον ρόλο που τους αρμόζει. Οι δασικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι είναι συνεταιρισμοί εργασίας–ειδικού σκοπού, με αντικείμενο την εκτέλεση δασικών εργασιών σε δημόσια δάση καθώς και σε μη δημόσια (κοινοτικά, μοναστηριακά κλπ.), η δασοπολιτική επιτήρηση των οποίων ασκείται από το Κράτος, διαφέρουν από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι είναι συνεταιρισμοί αγροτών ιδιοκτητών-παραγωγών. Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο Αναπλ. Υπουργός, κ. Γιάννης Τσιρώνης, στην παρουσίαση του περιεχομένου του νέου Νομοσχεδίου.


Η έμφαση θα δοθεί από το ΥΠΕΚΑ στην ποιότητα της παρεχόμενης εργασίας και των παραγόμενων πρωτογενών προϊόντων. Το ζητούμενο είναι η εξασφάλιση εισοδήματος και απασχόλησης στους ορεινούς παραδασόβιους πληθυσμούς, ταυτόχρονα και η αειφορική διαχείριση των δασών. Το σχέδιο ειδικού νόμου (καθώς και το σχέδιο εισηγητικής έκθεσης) επεξεργάστηκε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, και λήφθηκαν υπόψη οι επισημάνσεις στη δημόσια διαβούλευση (διάρκειας ενός μήνα), καθώς επίσης και οι έγγραφες απόψεις επί του σχεδίου των δασικών συνεταιρισμών και των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών.


Το Νομοσχέδιο

Από την απογραφή του 2009 προκύπτει ότι οι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας ανέρχονται σε 810 και αριθμούν περί τα 9.300 ενεργά μέλη (σε πιο πρόσφατη απογραφή που βρίσκεται σε εξέλιξη οι δασικοί συνεταιρισμοί είναι περισσότεροι από 1.000). Δεν τηρείται, πάντως, μητρώο στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες. Το 2014, η συνολική παραγωγή ξύλου -μέσω των δασικών συνεταιρισμών- στα δημόσια δάση ανήλθε σε 730.622 κ.μ, ενώ στα μη δημόσια δάση ανήλθε σε 388.202,05 κ.μ. Τα έσοδα συνολικά από την εκμετάλλευση των δασών της χώρας το 2014 ανήλθαν σε 9,2 εκ ευρώ. Η διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών γίνεται βάσει διαχειριστικών μελετών 10ετούς ισχύος που εκπονούνται για κάθε δασικό σύμπλεγμα που τίθεται σε διαχείριση. Οι μελέτες αυτές καθορίζουν τη σειρά υλοτομίας των συστάδων, την ποσότητα της ξυλείας που θα παραχθεί σε κάθε συστάδα, ανά δασοπονικό είδος (ελάτη, πεύκη, καστανιά κλπ.) και ανά προϊόν (τεχνικό και ξύλο θρυμματισμού, καυσόξυλα). Από την ποιότητα της παρεχόμενης εργασίας των δασικών συνεταιρισμών εξαρτάται σε καίριο βαθμό η αειφορική διαχείριση των δασών καθώς και η ποιότητα των παραγόμενων πρωτογενών προϊόντων.

Ν. 2810/2000 και προβλήματα


Οι δασικοί συνεταιρισμοί στο παρελθόν υπάγονταν στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Οι σχετικοί νόμοι ήταν μονομερώς προσανατολισμένοι στη διευθέτηση των υποθέσεων του συνεργατισμού στον αγροτικό τομέα παραγωγής και όπως είναι φυσικό δεν ρύθμιζαν επαρκώς τις ιδιαιτερότητες του δασικού τομέα. Ανήκαν στις ίδιες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και την ΠΑΣΕΓΕΣ, αλλά η ενασχόληση των οργανώσεων αυτών με τα προβλήματά τους ήταν σχεδόν μηδενική.

Ο Ν. 2810/2000 πρόσθεσε σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία, την επαγγελματική επάρκεια και απόδοση των δασικών συνεταιρισμών, για δύο κυρίως λόγους, συνδεδεμένους άρρηκτα μεταξύ τους: Μείωσε τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για τη σύσταση συνεταιρισμού από 20 σε 7 και δεν έθεσε προϋποθέσεις εγγραφής μελών. Ο συνδυασμός αυτών των δύο διατάξεων επέφερε την ουσιαστική διάλυση των δασικών συνεταιρισμών.
Η κατάσταση αυτή των δασικών συνεταιρισμών έχει προκαλέσει σωρεία προβλημάτων στη διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών και τεράστια προβλήματα στο έργο των δασικών υπηρεσιών που καλούνται με αυτό το εργατικό δυναμικό να εφαρμόσουν μέσα σε αυστηρό χρονοδιάγραμμα και με συγκεκριμένες από το νόμο διαδικασίες τις διαχειριστικές μελέτες.

ECOTEC-Τεύχος 115, Φεβρουάριος 2016

Ελέγξτε επίσης

Ο θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Πελοπόννησο-Εκδήλωση από το ΚΑΠΕ

Διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με την υποστήριξη …

Τα Περιοδικά μας