Τροπολογία για το πρόγραμμα Αλλάζω Συσκευή-Πρόστιμα και δημοσιοποίηση των παραβατών

Τροπολογία κατατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, για το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» μετά την εμφάνιση περιστατικών που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας.

Σύμφωνα με την τροπολογία, έως 31η.12.2022, απαγορεύεται αποκόμιση μικτού κέρδους από πώληση οποιουδήποτε προϊόντος, παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για υγεία, διατροφή, διαβίωση, μετακίνηση και ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου και ψυκτικών ελαίων, όταν περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 9.2021.

Για χρονικό διάστημα από έναρξη έως ολοκλήρωση του Προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή», που προκηρύχθηκε υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/17.6.2θ22 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαγορεύεται αποκόμιση μικτού κέρδους από πώληση οποιουδήποτε προϊόντος που:

α) πωλείται από προμηθευτή που έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο Εγκεκριμένων Προμηθευτών και από έμπορο λιανικής, που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή»

και

β) έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένου Εξοπλισμού ως άνω απόφασης, όταν περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ 31.12.2021.

Οι αρμόδιες αρχές για λήψη καταγγελιών και διαπίστωση παράβασης  ορίζονται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), και οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των Περιφερειών.

Οι αρχές αυτές μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία και έγγραφο από οποιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης, επίσης να διενεργούν έλεγχο, συμπεριλαμβάνει πρόσβαση σε κάθε χώρο μεταφοράς, που χρησιμοποιεί προμηθευτής, να παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα έγγραφα που προκύπτουν κατά διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους, να διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραψα που προκύπτουν κατά διεξαγωγή του ελέγχου κ.α

Επίσης προβλέπεται πρόστιμο από 5.000 χιλιάδες έως ένα 1.000.000 ευρώ στους παραβάτες.

Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η εφαρμογή του μέτρου δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης.

Ελέγξτε επίσης

Πράσινες τεχνολογίες στην 4η Απονομή Βραβείων σε Έλληνες Εφευρέτες

Μετά από αξιολόγηση 200 περίπου αιτήσεων και εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Εφευρέσεων, ο Οργανισμός Βιομηχανικής …

Τα Περιοδικά μας