Συνήγορος του Πολίτη: Απομάκρυνση ογκωδών αποβλήτων & υλικών κατεδαφίσεων πλησίον Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων στο Δήμο Νέας Προποντίδας

Πολίτης διαμαρτυρήθηκε για την απόρριψη μεγάλης ποσότητας ογκωδών αποβλήτων και αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που είχαν αποτεθεί κοντά στον Σταθμό Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) στον Δήμο Νέας Προποντίδας και προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη κλήθηκε να διαμεσολαβήσει κατόπιν διαμαρτυρίας πολίτη για την απόρριψη μεγάλης ποσότητας ογκωδών αποβλήτων και αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που είχαν αποτεθεί πλησίον Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) στον Δήμο Νέας Προποντίδας, δημιουργώντας την εικόνα χωματερής.

Η Ανεξάρτητη Αρχή απηύθυνε έγγραφα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και ενέργειες.

Ο Δήμος απάντησε ότι τα απόβλητα συσσωρεύτηκαν στο συγκεκριμένο σημείο ως αποτέλεσμα των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τον Δήμο τον Ιούλιο του 2019. Έκτοτε ο Δήμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σταδιακά και κατόπιν της διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη απομακρύνθηκαν όλα τα απόβλητα και αποκαταστάθηκε το σύνολο της έκτασης από τον Δήμο Νέας Προποντίδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.

 

Για τη Διαμεσολάβηση

Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Ι. Ποττάκης

Ειδική επιστήμονας: Αντωνίνα Παπαθανάσογλου

Ο Συνήγορος για την αυτοδιοίκηση

Οι δήμοι και οι περιφέρειες διαχειρίζονται μεγάλο μέρος των θεμάτων της καθημερινής μας ζωής. Οι δήμοι είναι, μεταξύ άλλων, υπεύθυνοι για υπηρεσίες και υποδομές που έχουν ζωτική σημασία για τον πολίτη: αστική και δημοτική κατάσταση, δόμηση, κοινόχρηστοι χώροι, ύδρευση-αποχέτευση, καθαριότητα, ανταποδοτικές υπηρεσίες κ.λπ. Οι περιφέρειες ασκούν αρμοδιότητες προγραμματισμού, ανάπτυξης και παρακολούθησης σε ποικίλους παραγωγικούς τομείς (κτηνοτροφία, αλιεία, γεωργία, ενέργεια κ.ά.), εξειδικεύουν και καταρτίζουν προγράμματα υποστήριξης της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, συντονίζουν και υλοποιούν αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και δράσεις σχετικές με τις μεταφορές, την επικοινωνία, τη χωροταξία και το περιβάλλον κ.λπ.

Έχοντας πια διερευνήσει μεγάλο αριθμό υποθέσεων που αφορούν την αυτοδιοίκηση, ο Συνήγορος του Πολίτη αναδεικνύει την εμπειρία του σε κάποια επιλεγμένα θέματα. Ο στόχος είναι διπλός: να παρουσιάσει την καθημερινή δράση του στο σημαντικό αυτό πεδίο, αλλά και να αποτελέσει πηγή πληροφόρησης για τα ευρύτερα προβλήματα του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης

.

 

Τα Περιοδικά μας