;

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. : ΣΔΙΤ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Ένωση Εταιρειών ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. , ανακηρύχθηκε ως Προσωρινός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης για το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)».

Υλοποίηση του έργου
Η υλοποίηση του έργου θα περιλαμβάνει:
Α) την κατασκευή νέων υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίαςκαι ειδικότερα:
• Μιας υπερσύγχρονης Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας 120.000 τόνων ετησίωςκαι των σχετικών με αυτήν εγκαταστάσεων (Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, Χώροι Υποδοχής Αποβλήτων και Αποθήκευσης Προϊόντων κ.λπ)
• Ενός Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) για την διάθεση των υπολειμμάτων των διεργασιών της ΜΕΑ
• Του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της Κοζάνης

Β) την 25ετή λειτουργία των ΜΕΑ – ΧΥΤΥ καθώς και των 10 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (οι 9 υφιστάμενοι ΣΜΑ και ο νέος ΣΜΑ Κοζάνης)
Οι εν λόγω υποδομές έρχονται να συμπληρώσουν και να ολοκληρώσουν τις υφιστάμενες υποδομές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Με την έναρξη λειτουργίας του εν λόγω έργου, η οποία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού αναμένεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα πετύχει πλήρη συμμόρφωση με τις επιταγές της Ελληνικής Νομοθεσίας και των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Οδηγιών αναφορικά με τη διαχείριση των Αστικών Σύμμεικτων Απορριμμάτων. Οι Νέες Μονάδες που θα κατασκευαστούν αναμένεται να αποτελέσουν πρότυπο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεδομένου ότι θα συμμορφώνονται, βάσει και των απαιτήσεων των Τευχών του Διαγωνισμού, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Προσφερόμενο οικονομικό τίμημα – οικονομικό αποτέλεσμα για τον πολίτη
Το οικονομικό τίμημα της προσφοράς του Προσωρινού Αναδόχου μεταφράζεται σε μία έκπτωση της τάξης του 15,6% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Έργου. Διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω προϋπολογισμός αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ (ΕΓΣΔΙΤ) καθώς και την αντίστοιχη υπηρεσία του Ηνωμένου Βασίλειου (Partnerships UK), η οποία διαθέτει τη μεγαλύτερη σωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα αυτό διεθνώς.

Η προσφορά της Ένωσης Εταιρειών οδηγεί σε χαμηλότερο τέλος συνολικής διαχείρισης των απορριμμάτων ανά πολίτη κατά τουλάχιστον 16,7% συγκρινόμενο με τη σημερινή κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη
• τη συνεισφορά (επιδότηση) του Δημοσίου (έως 50% κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας)
• το σημερινό κόστος διαχείρισης της ΔΙΑΔΥΜΑ στην οποία πρέπει να προστεθεί η επιβολή ειδικού τέλους ταφής του ν. 4042/2012 (?35/τόνο ανεπεξέργαστου προς ταφή απορρίμματος αυξανόμενο κατά ? 5 ετησίως μέχρι το ποσό των ? 60)
• σημειώνεται ότι το τέλος της Προσφοράς της Ένωσης δύναται να μειωθεί περεταίρω σε περίπτωση μείωσης του κόστους χρηματοδότησης λόγω συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Jessica.

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη
• Βάσει της προσφοράς του, ο Προσωρινός Ανάδοχος προσφέρει δεσμευτικά (αποδεχόμενος μεγάλες απομειώσεις εσόδων σε περίπτωση μη επίτευξης) το μέγιστο ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (35% κατά βάρος σε υγρή βάση επί της ποσότητας Ανακυκλώσιμων Υλικών που θα εισέρχονται στη ΜΕΑ) που προέβλεπαν τα τεύχη καθώς και τη μέγιστη εκτροπή Βιοαποδομήσιμων Αποβλήτων – ΒΑΑ (80% κατά βάρος σε υγρή βάση των ΒΑΑ από τα Συμβατικά Απόβλητα που θα εισέρχονται στη ΜΕΑ).
• Το εν λόγω έργο αναμένεται να συνδράμει στην βελτίωση της αναπτυξιακής προοπτικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία δεδομένου ότι στις Μονάδες ΟΣΔΑ αναμένεται να απασχοληθούν άμεσα (περίοδο κατασκευής – 2 έτη) τουλάχιστον 150 εργαζόμενοι. Στην περίοδο λειτουργίας αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 130 θέσεις εργασίας μόνιμου χαρακτήρα και σε βάθος χρόνου 25 ετών.
• Πρόσθετες θέσεις εργασίας δύναται να δημιουργηθούν μέσω της ανάπτυξης παράλληλων δραστηριοτήτων όπως παραδείγματος χάριν η εμπορία ανακυκλώσιμων υλικών, η διάθεση δευτερογενών προϊόντων, θέσεις εργασίας σχετιζόμενες με μεταφορικό αντικείμενο, διοικητικές θέσεις κοκ.
• Τέλος ως αναγνώριση της συνολικής προσπάθειας της Ελληνικής Κυβέρνησης για την ορθολογική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης απορριμμάτων και της προώθησης σχετικών έργων, το έργο διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας επιλέχθηκε από το έγκριτο περιοδικό World Finance ως «Έργο της Χρονιάς 2013 στον τομέα της Διαχείρισης Απορριμμάτων»αξιολογούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο!

Ελέγξτε επίσης

Ο θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Πελοπόννησο-Εκδήλωση από το ΚΑΠΕ

Διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με την υποστήριξη …

Τα Περιοδικά μας