ʼποψη της Αράχωβας που θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο;

Σεμινάριο για το Περιβάλλον

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου και το Κέντρο Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία του Παντείου Πανεπιστημίου ανακοινώνουν τη διοργάνωση Ειδικού Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου Νέων Επιστημόνων με θέμα: «Διεθνής Πολιτική, Πολιτισμός, Περιβάλλον», το διάστημα 25-27 Νοεμβρίου 2016, στο Δίστομο και το Στείρι Βοιωτίας.

Η Περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι: 31 Οκτωβρίου – 14 Νοεμβρίου 2016.

Στόχοι σεμιναρίου

Προσεγγίζονται διεπιστηµονικά οι εξελίξεις στην διεθνή πολιτική, όπως επίσης και η αλληλεξάρτηση και διασύνδεσή τους µε το περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη και τον πολιτισµό.

Εξετάζονται κριτικά συνέπειες κρατικών πρωτοβουλιών και αποτελέσµατα παγκόσµιων οργανισµών σε σχέση µε την διαφύλαξη και ανάδειξη των πολιτισµικών αγαθών και µνηµείων άυλης και υλικής παγκόσµιας κληρονοµιάς.

Οι συµµετέχοντες θα έρθουν σε επαφή µε διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα, τόσο µέσω των µαθηµάτων, όσο και µε επιτόπια παρατήρηση.

Σε ποιους απευθύνεται

Το ειδικό διεπιστηµονικό µεταπτυχιακό σεµινάριο «∆ιεθνής Πολιτική, Πολιτισµός και Περιβάλλον» απευθύνεται σε νέους επιστήµονες, µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Παντείου Πανεπιστηµίου και άλλων ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων της Ελλάδας και της Κύπρου, όπως επίσης και σε αποφοίτους, οι οποίοι θα ήθελαν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους. Σε ειδικές περιπτώσεις θα γίνουν δεκτοί και προπτυχιακοί φοιτητές.

Τα µαθήµατα θα λάβουν χώρα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστηµίου στο ∆ίστοµο, στο Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας και στο χωριό Στείρι.

Στους διδάσκοντες περιλαµβάνονται καθηγητές και ερευνητές του Παντείου Πανεπιστηµίου και άλλων πανεπιστηµίων.

Η επιλογή των συµµετεχόντων θα πραγµατοποιηθεί από την Επιστηµονική Επιτροπή του Προγράµµατος. Ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαµβάνει: α) Αίτηση Συµµετοχής – Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 400 λέξεων β) αντίγραφο πτυχίου ή σχετικών πιστοποιητικών σπουδών γ) αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσεως µίας ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά) δ) αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.

Υπάρχει συμβολικό κόστος συνδρομής ενώ μετά την περάτωση του Προγράμματος χορηγείται επίσημο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Ελέγξτε επίσης

ΕΟΑΝ: Ημερίδα με τα αποτελέσματα του Έργου LIFE-ReWeee

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020, από τις 10.00 -14.00, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), ως …