Σύσταση ταμείου επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ με στόχο τη στήριξη των ΜμΕ- για τη μεγιστοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας

Εγκαινιάστηκε πρόσφατα, το ταμείο επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ (Ideas Powered for Business SME Fund), το οποίο έχει στόχο να βοηθήσει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσουν πρόσβαση στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) τους και να αντλήσουν όφελος από αυτά.

Το νέο πρόγραμμα, είναι ανοικτό σε όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ που ανταποκρίνονται στον επίσημο ορισμό της ΜμΕ, και προσφέρει οικονομική στήριξη υπό τη μορφή επιστροφής εξόδων για αιτήσεις εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων, ύψους έως 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση.

Η πρώτη από τις πέντε χρονικές περιόδους για την υποβολή αιτήσεων που θα υπάρξουν κατά τη διάρκεια του 2021, θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου 2021.

Τι είναι το πρόγραμμα

Το νέο πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος « Ideas Powered for Business » στο EUIPO, και αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης για τη ΔΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα εθνικά και περιφερειακά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ.

Η πρωτοβουλία αυτή (Ideas Powered for Business SME Fund) περιλαμβάνει, επιστροφή εξόδων για αιτήσεις σημάτων και σχεδίων ή υποδειγμάτων σε εθνικό, περιφερειακό (Μπενελούξ) και ενωσιακό επίπεδο μέσω του EUIPO

.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO, κ. Christian Archambeau, δήλωσε:

“Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 έπληξε σοβαρά τις ΜΜΕ και η ΕΕ έχει δεσμευτεί να τις στηρίξει στην πορεία προς την ανάκαμψη. Η μελλοντική μας οικονομική ανάπτυξη και ευημερία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχία καινοτόμων και δυναμικών ΜΜΕ, μεταξύ άλλων, και των νεοφυών. Η παροχή βοήθειας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί σημαντικό μέρος της αποστολής του EUIPO, καθώς και των εταίρων του, κυρίως των εθνικών και περιφερειακών γραφείων διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ, τα οποία βρίσκονται κοντά στις ΜΜΕ στα οικεία κράτη μέλη”.

Η έρευνα

Οι ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ της ΕΕ) είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, δεδομένου ότι παρέχουν το 67 % της συνολικής απασχόλησης και αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων της ΕΕ. Σύμφωνα με έρευνες που διεξήγαγε το EUIPO, παρά το γεγονός ότι μόνο το 9% του συνόλου των ΜΜΕ της ΕΕ είναι κάτοχοι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι ΜΜΕ που έχουν καταχωρίσει τη ΔΙ τους έχουν υψηλότερα εισοδήματα σχεδόν κατά ένα τρίτο ανά εργαζόμενο σε σχέση με τις ΜΜΕ που δεν έχουν προβεί σε σχετική καταχώριση.