Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Κεντρικής Μακεδονίας-Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Κ. Χατζηδάκη

 

Αντικατάσταση του προγενέστερου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΧΠ) δημοσιεύθηκε ήδη στο ΦΕΚ μετά την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη. Με την απόφαση εγκρίνεται και η Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη του νέου Πλαισίου. Σημαντικές οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, τόσο στον τομέα της ενέργειας όσο και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το Πλαίσιο στοχεύει:

-στην προώθηση της εδαφικής συνοχής της Περιφέρειας και στον περιορισμό των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων,

-στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,

-στην προστασία και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και του τοπίου,

-στον χωρικό συντονισμό των πολιτικών και προγραμμάτων εθνικού και περιφερειακού επιπέδου που επηρεάζουν τον περιφερειακό χώρο, καθώς και
o στον συντονισμό και καθοδήγηση των υποκείμενων χωρικών σχεδίων και των αδειοδοτικών διαδικασιών με χωρική διάσταση.

Επίσης, έχουν ενσωματωθεί αναγκαία στοιχεία από τα νέα Σχέδια της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), καθώς και για τη συμβολή στη διαχείριση του ζητήματος της Απολιγνιτοποίησης.

Για την εφαρμογή των κατευθύνσεων του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου, το Υπουργείο προωθεί δέσμη μέτρων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

-τη μαζική εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων σταδιακά σε όλη την Περιφέρεια με έναρξη εντός του 2020 (σήμερα είναι σε ισχύ 47 αντίστοιχα Σχέδια-ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑ-μόνο σε 47 από τις 172 Δημοτικές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας),

-την εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου στο επίπεδο της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (προβλέπεται από το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου “Απλούστευση, επιτάχυνση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού” του ΥΠΕΝ),

-την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας SEVESO,

-και την οργάνωση μέσω Επιχειρηματικών Πάρκων των υφισταμένων άτυπων συγκεντρώσεων μεταποίησης και συναφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα.