Παρέμβαση του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) με φορείς της αγοράς για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών ΑΠΕ, ο ΣΕΦ διατύπωσε επτά προτάσεις για μια επιτυχημένη αλλαγή στο αδειοδοτικό πλαίσιο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς.

Παρακάτω παραθέτονται αναλυτικά οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών και τα βασικότερα σημεία τους.

  1. Κατάργηση της άδειας εγκατάστασης.

Ο ΣΕΦ συμφωνεί απολύτως με τις διαπιστώσεις του ΟΟΣΑ (2014) σχετικά με τη μη αναγκαιότητα της άδειας εγκατάστασης. Έτσι, η άδεια αυτή θεωρείται άνευ αντικειμένου και συνιστάται να καταργηθεί εξολοκλήρου.

  1. Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας από μια απλή γνωστοποίηση και επιθεώρηση.

Και πάλι οι υποδείξεις του ΟΟΣΑ βρίσκουν σύμφωνο τον ΣΕΦ. Στόχος της άδειας λειτουργίας είναι κυρίως να επιβεβαιώνει ότι η ανέγερση της μονάδας έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του επενδυτή και τους όρους ή/και περιορισμούς που τίθενται από τις αρχές και τη νομοθεσία, καθώς και ότι η δοκιμαστική φάση έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Όταν υπογραφεί η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και ολοκληρωθεί η δοκιμαστική φάση, η επιχείρηση μπορεί να στείλει μια ηλεκτρονική γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Μετά από τη λήψη του αποδεικτικού, η αρμόδια αρχή θα κάνει όλες τις απαραίτητες επικυρώσεις, τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις, εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

«Αυτή η γνωστοποίηση εκ μέρους της επιχείρησης, αναφέρει ο ΣΕΦ, θα μπορούσε να θεωρηθεί το καταληκτικό σημείο της διαδικασίας αδειοδότησης. Σήμερα έχουμε δύο δημόσιους φορείς, ο ένας εκ των οποίων (η Περιφέρεια) κάνει αυτοψία για να διαπιστώσει αν ο άλλος (ΚΑΠΕ) έκανε σωστά τη δουλειά του! Η επιθεώρηση που πραγματοποιείται από την οικεία Περιφέρεια μπορεί να καταργηθεί και να παραμείνει μόνο η επιθεώρηση του Κ.Α.Π.Ε., το οποίο θα ενημερώνει την αρμόδια Περιφέρεια για τη συμμόρφωση ή μη της εγκατάστασης με την τεχνική περιγραφή του έργου (με έμφαση στη μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ του έργου και την επιτυχή δοκιμαστική λειτουργία) και θα καταγράφει το as‐built για λόγους τήρησης των αναγκαίων αρχείων».

  1. Διαδικασίες σύνδεσης έργων ΑΠΕ στο δίκτυο ή το σύστημα.

Για το μείζον πρόβλημα του κορεσμού των δικτύων, κυρίως στη μέση τάση, ο ΣΕΦ διατύπωσε προτάσεις για την ενίσχυση και διεύρυνση των υφιστάμενων δικτύων και υποδομών προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επενδυτές αλλά και να γίνει εφικτή η επίτευξη των στόχων για το 2030. Οι προτάσεις είναι οι εξής:

  1. i) Να προχωρά ο διαχειριστής άμεσα στις απαραίτητες επενδύσεις και στη συνέχεια να μετακυλίει το κόστος στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, κάτι που μπορεί να δώσει διέξοδο σε αρκετές περιπτώσεις ανά την επικράτεια.
  2. ii) Να υποβάλλεται κοινό αίτημα για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης στον ΑΔΜΗΕ από μικρούς παραγωγούς, όπως προβλέπει το άρθρο 135 του Ν.4685/2020. Αν και η ρύθμιση αυτή μπορεί να δώσει διέξοδο σε μεγαλύτερους σταθμούς (της τάξης των 10-20 MW), στην πράξη είναι δύσκολο να εφαρμοστεί για μικρότερους σταθμούς.

iii) Μπορούν ακόμη να τίθενται λειτουργικοί περιορισμοί, δηλαδή περικοπές της ενέργειας των σταθμών ΑΠΕ (όλων ή εκ περιτροπής) και μόνο κατά τα χρονικά διαστήματα που λόγω βλάβης ή συντήρησης ενός Μ/Σ υψηλής / μέσης τάσης υπάρχει υψηλή παραγωγή και τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής λειτουργία ενός υποσταθμού. Θα πρέπει επίσης να διατηρηθεί η δυνατότητα του παραγωγού να αιτηθεί σύνδεση του σταθμού του χωρίς να του επιβάλλονται λειτουργικοί περιορισμοί· ενδέχεται ωστόσο σε αυτή την περίπτωση η σύνδεσή του να είναι αδύνατη ή το κόστος των έργων σύνδεσης μεγάλο.

  1. iv) Ειδικά για τις περιπτώσεις αυτοπαραγωγής με ενεργειακό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και προκειμένου να μη δεσμεύεται ηλεκτρικός χώρος για μεγάλο χρονικό διάστημα από τη σύμβαση σύνδεσης μέχρι και την ηλέκτριση ενός σταθμού, προτείνεται η εξής ρύθμιση:

Μετά την παρ 4 του άρθρου 13 της Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382, ΦΕΚ 759Β/5.3.2019 να προστεθεί το εξής εδάφιο:

«Εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της προσφοράς σύνδεσης που χορηγήθηκε έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης σύνδεσης, η διάρκεια ισχύος της προσφοράς σύνδεσης παρατείνεται κατά 6 μήνες για σταθμούς που συνδέονται στη χαμηλή τάση και κατά 12 μήνες για σταθμούς που συνδέονται στη μέση τάση ή μέχρι την υλοποίηση των έργων σύνδεσης από τον διαχειριστή, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης σύνδεσης, εφόσον το χρονικό διάστημα υλοποίησης των έργων σύνδεσης είναι μεγαλύτερο από 6 και 12 μήνες αντίστοιχα».

  1. Πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και περιβαλλοντική κατάταξη έργων φωτοβολταϊκών σταθμών.

Σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική κατάταξη, προτείνεται η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1958/2012 ΥΑ “Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες”, ΦΕΚ 21Β/13.1.2012, ως εξής:

«Παράρτημα Χ: Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

»5. Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς

»Υποκατηγορία Α1:

»Υποκατηγορία Α2: P μεγαλύτερο ή ίσο με 10 MW

»Κατηγορία Β: 1 μικρότερο από P μικρότερο από 10 MW ή P μικρότερο από 1 και ισχύει η Ξ, ὀπου Ξ = εξαίρεση, σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 8 του Ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν.3851/2010.

Δηλαδή εγκαθίστανται σε γήπεδα που βρίσκονται σε οριοθετημένες περιοχές του δικτύου Natura 2000 στις οποίες επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών και ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων) ή σε παράκτιες ζώνες που απέχουν λιγότερο από εκατό μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων.

Επίσης ο ΣΕΦ αναφέρει τα εξής:

«Για τα έργα ισχύος μικρότερης από 1 MW τα οποία απαλλάσσονται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση ως διοικητική πράξη (αλλά όχι και από την υποχρέωση σεβασμού στο περιβάλλον), προτείνουμε (κατά το στάδιο της έκδοσης της Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας) να υποβάλλει ο κύριος του έργου υπεύθυνη δήλωση ότι θα συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές προστασίας του περιβάλλοντος που προβλέπονται στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν».

Προτείνεται η τροποποίηση της ΚΥΑ 49828/2008, “Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού” (ΦΕΚ 2464Β/3‐12‐2008) και συγκεκριμένα η τροποποίηση της παρ. 2ε’ και η κατάργηση της παρ. 3 του αρθ. 17.

Θα πρέπει να υπάρξει διευκρινιστική εγκύκλιος που αφορά την εγκατάσταση ΑΠΕ σε αναδασωτέες περιοχές. Το θέμα της εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ σε εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες έχει απασχολήσει συχνά τις αρμόδιες αδειοδοτικές αρχές, αλλά και τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας.

 

Ελέγξτε επίσης

Ενισχύεται με εξοπλισμό ο Τομέας Καθαριότητας του δήμου Τρικκαίων

Συνεχίζεται ο εξοπλισμός του Δήμου Τρικκαίων για την καθαριότητα αυτή τη φορά, με ένα ειδικό …