Ε.Ο.ΑΝ: Η Ανακύκλωση στην Ελλάδα-Παρουσίαση των στοιχείων του 2018

Ο ΕΟΑΝ υποβάλλει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επίδοση της χώρας στη διαχείριση των αποβλήτων υποχρεωτικά για τα ακόλουθα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης:

Α. Απόβλητα συσκευασιών (ΑΣ) αναλυτικά για κάθε υλικό (χαρτί, γυαλί, ξύλο, πλαστικό, μέταλλο)

Β. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Γ. Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

Δ. Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Τα στοιχεία για την επίδοση της ανακύκλωσης (Α, Β, Γ, Δ) επικυρώθηκαν από το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ στη συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου του 2020 και απεστάλησαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να διαβιβαστούν προς τη EUROSTAT, σύμφωνα με την πρόβλεψη της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Παράλληλα με την επικύρωση των στοιχείων για τα 4 από τα 7 ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων αποτυπώθηκε η επίτευξη των στόχων για τα έτη 2016 – 2018 και στα υπόλοιπα ρεύματα αρμοδιότητας του Οργανισμού που αφορούν:

Ε. Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΑΗΣΣ)

ΣΤ. Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)

Ζ. Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων (ΜΕΟ)

Οι επιδόσεις της χώρας και στα 7 ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης αρμοδιότητας του  ΕΟΑΝ, μαζί με περισσότερα δεδομένα σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων περιγράφονται αναλυτικά στις Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΟΑΝ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία και σε ότι αφορά στην επίδοση της ανακύκλωσης κατά το έτος 2018 των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων που εμπίπτουν στη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, αρμοδιότητας του ΕΟΑΝ,  οι στόχοι που έχουν τεθεί από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και έχουν ενταχθεί στην εθνική νομοθεσία στις πλείστες των περιπτώσεων έχουν επιτευχθεί.

«Σε καμία περίπτωση όμως ο Οργανισμός δεν επαναπαύεται, καθώς υπάρχουν στοχοθεσίες στις οποίες η χώρα υπολείπεται (π.χ. γυάλινες συσκευασίες ή συλλογή φορητών ηλεκτρικών στηλών) ή είναι υψηλές και δύσκολα μετρήσιμες (π.χ. ΑΕΚΚ) ή έχουν τροποποιηθεί (π.χ. συλλογή ΑΗΗΕ). Με γνώμονα τον πρωταρχικό στόχο του ΕΟΑΝ, την προώθηση της πρόληψης και της ανακύκλωσης στα ρεύματα των αποβλήτων, ο Οργανισμός πλέον θέτει τους στρατηγικούς στόχους του για το διάστημα 2020-2022, στους οποίους προτάσσει την αύξηση της ανακύκλωσης μέσω της θέσπισης και εποπτείας προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης, αλλά και τη διαρκή εποπτεία και τον έλεγχο όλων των εμπλεκομένων στην εναλλακτική διαχείριση» αναφέρει ο ΕΟΑΝ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οργανισμού, βάσει του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030 και του – υπό εκπόνηση – νέου νομικού πλαισίου λειτουργίας του, θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή συνεχίζοντας να λαμβάνει μέτρα τόσο για τη βελτίωση της εποπτείας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, όσο και για την αξιοπιστία των στοιχείων αναφορικά με τις ποσότητες των διαχειριζόμενων από αυτά αποβλήτων.

 

Περισσότερα και αναλυτικά τα στοιχεία στην έντυπη έκδοση του Ecotec

 

Ελέγξτε επίσης

Ημερίδα ΕΟΑΝ-ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ-ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – ReWeee – LIFE14/ENV/GR/000858

To πρόγραμμα του διαδικτυακού συνεδρίου του ΕΟΑΝ, κατά το οποίο θα παορυσιαστούν τα αποτελέσματα του …

Τα Περιοδικά μας